IIoT

1_IIOT__IntroductionPDF.pdf
Lec_1.pdf
Lec_1.pptx
slideshare_download (1).pptx
Raspberry_Pi_Intro.pdf
Raspberry_Pi_Intro.pptx.pptx
Lecture 4_IoT_Challanges.pdf

Lab

Intro to HW-Rasberry PI.docx
ntro to SW Platform Raspberry Pi.docx
ntro to HW-NodeMCU.docx
Intro to SW Platform for NodeMCU.docx
RPi _LED.docx